Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS - EN  BETALINGSVOORWAARDEN VAN BALLOON CREATIONS te BEVERWIJK

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:  Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtsper­soon die van BALLOON  CREATIONS goederen afneemt
BALLOON CREATIONS : BALLOON CREATIONS,  gevestigd te Beverwijk 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoop- voorwaarden van
  de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van BALLOON CREATIONS, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van
  toepassing indien en voor zover BALLOON CREATIONS ten behoeve van de levering van
  goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. BALLOON CREATIONS en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

     
1.   Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
             overeengekomen.
      2.   De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de bevestiging per e-mail van
             BALLOON CREATIONS van de order aan de opdrachtgever. Op de mail staan tevens de prijs
            van de bestelde goederen en het rekeningnummer van BALLOON CREATIONS aangegeven.
      3.   Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts
            binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door BALLOON CREATIONS
             uitdrukkelijk per e-mail zijn bevestigd.

Artikel 4 - Duur en einde overeenkomst

 1. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de e-mail genoemde data.
 2. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of
  rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door BALLOON CREATIONS
  worden beëindigd, indien:
  - de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden
    en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
  - de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van goederen heeft gegeven.
  - de opdrachtgever is overleden cq haar rechtspersoonlijkheid verliest.

             - de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
             - op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

Artikel 5 - Uitvoering van de werkzaamheden

 1. BALLOON CREATIONS zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdracht­gever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
 2. BALLOON CREATIONS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te leveren goederen. BALLOON CREATIONS is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot
  hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door BALLOON CREATIONS geleverde
  goederen en/of het door BALLOON CREATIONS bij de werkzaamheden gebruikte materiaal wordt verleend.
 3. BALLOON CREATIONS behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

Artikel  6  - Bezorging/levering

 1. De bestelde goederen worden gestuurd naar c.q. afgeleverd op het opgegeven adres van de opdrachtgever.
 2. De levering geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. De levering vindt plaats via TNT post en vangt aan op het moment waarop BALLOON CREATIONS betaling van de door opdrachtgever bestelde goederen, vermeerderd met de verzendkosten, heeft ontvangen. Deze betaling dient plaats te vinden op de in de order genoemde wijze.Na ontvangst van het gehele bedrag zullen de bestelde goederen binnen 2 dagen worden verzonden via TNT post.
 4. De levertijd vangt bij verzending onder rembours aan na bevestiging van de order. BALLOON CREATIONS zal de te leveren goederen binnen 2 dagen vervolgens aanbieden aan de pakketdienst.
 5. Indien BALLOON CREATIONS constateert dat de in lid 3 of 4 van dit artikel genoemde termijn niet kan worden gerealiseerd treedt zij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe datum overeen te komen.
 6. De levering van pakketten via TNT post geschiedt in beginsel de dag, volgend op de aanbieding van de pakketten bij TNT post. BALLOON CREATIONS is niet aansprakelijk tegenover de opdrachtgever indien het pakket door afwezigheid op het door de opdrachtgever opgegeven adres niet (tijdig) kan worden afgeleverd. Evenmin is BALLOON CREATIONS tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor fouten van TNT post bij de bezorging, behoudens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 7  - Betaling, rente en kosten

 De opdrachtgever dient bij verzending per TNT post het totaal bedrag van de factuur bij

             vooruitbetaling te voldoen. Bij het opmaken van de factuur gaat BALLOON CREATIONS uit
             van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 1. De opdrachtgever dient bij verzending onder rembours het volledige bedrag, inclusief rembourskosten bij aflevering aan de pakketdienst te voldoen.
 2. Indien uitdrukkelijk een andere betalingswijze is overeengekomen tussen BALLOON CREATIONS en de opdrachtgever dient de opdrachtgever de factuur binnen 7 dagen te betalen.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke           vordering dan ook.
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.
 5. Indien het factuurbedrag niet is betaald binnen de in lid 3 genoemde termijn, dan is de             opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met rente à 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door BALLOON CREATIONS en/of het door BALLOON CREATIONS ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever.
  De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 75,- Euro.
 7. BALLOON CREATIONS is aangesloten bij Excellent Incasso BV. Bij non-betaling wordt de vordering aan Excellent in handen gegeven.

Artikel 8 - Annulering en Restitutie

 1. Indien de geleverde goederen na de overeengekomen termijn bij de opdrachtgever zijn geleverd door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of door toedoen of nalaten van TNT post, dan is de opdrachtgever gerechtigd de bestelde goederen retour te zenden. Na ontvangst van de goederen zal BALLOON CREATIONS het van opdrachtgever ontvangen bedrag restitueren exclusief verzendkosten restitueren, indien en voor zover de goederen geheel onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd, zulks ter beoordeling van BALLOON CREATIONS.
 2. Indien de geleverde goederen na de overeengekomen termijn bij de opdrachtgever zijn geleverd door toedoen of nalaten van BALLOON CREATIONS, dan zal het gehele door opdrachtgever betaalde bedrag worden gerestitueerd na het retour zenden van de goederen door de opdrachtgever, indien en voor zover de goederen geheel onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd, zulks ter beoordeling van BALLOON CREATIONS.
  Het bepaalde in artikel 10 lid 2 is hier onverkort van toepassing.
 3. Indien de goederen in het geheel niet worden afgeleverd bij de opdrachtgever c.q. zijn vertegenwoordiger zal BALLOON CREATIONS een zoekopdracht bij TNT uitzetten. Indien de goederen alsnog worden gevonden en weer in het bezit van BALLOON CREATIONS worden gesteld zal alsnog restitutie van het door de opdrachtgever betaalde bedrag aan de opdrachtgever plaatsvinden.
 4. Indien de opdrachtgever een onjuist besteld artikel wil ruilen geschiedt dit op kosten van de opdrachtgever.
 5. Indien BALLOON CREATIONS aantoonbaar een verkeerd artikel heeft gestuurd geschiedt de ruiling op kosten van BALLOON CREATIONS.

Artikel  9  - Overmacht en annulering

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale  uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorgoederen buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals:
 • ·         oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
 • ·         niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
 • ·         werkstaking, blokkades
 • ·         bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)

2.   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin    
      door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan
      drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal
      BALLOON CREATIONS gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden
      schade in geval van overmacht.

3.   Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door BALLOON CREATIONS is
      beëindigd is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge­komen vergoeding
      verschuldigd als met de stand der uitgevoer­de werkzaam­he­den overeenkomt.
4.   Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren,
      dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BALLOON CREATIONS.
      Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door BALLOON
      CREATIONS reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal en loonkosten te
      vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen
        prijs.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

 1. BALLOON CREATIONS aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
  van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid
  door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van BALLOON CREATIONS of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.
 4. BALLOON CREATIONS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Alvorens BALLOON CREATIONS aansprakelijk te stellen is de opdrachtge­ver gehouden BALLOON CREATIONS zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstel­len.

Artikel  11 -  Geheimhouding

BALLOON CREATIONS  en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door BALLOON CREATIONS of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.          

Artikel  12 - Toepasselijk recht

Op alle door BALLOON CREATIONS gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met BALLOON CREATIONS gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Neem contact met ons op:

TT Vasumweg 160
1033 SH Amsterdam
0031 (0)251-244834
of 020-4940442

info@ballooncreations.nl
ramon@deballonnerie.nl